دوستان عزیز برای تماس با من یا ز طریق ایمیل یا از طریق نظر میتوانید اقدام کنید.

 

 

Mostafajalilif7zaman@yahoo.com

Mostafaf71999@yahoo.com

Mostafaf7@yahoo.com

Mostafa_78_jalili@yahoo.com

Mostafajalilif7zaman@yahoo.com